Voorwaarden

Zundapphuren.nl werkt volgens onderstaande voorwaarden.

Onder verhuurder wordt verstaan Zundapphuren.nl.
Onder huurder wordt verstaan ondergetekende:
De bepalingen voor zundapp gelden ook voor andere door ons verhuurde merken bromfietsen.
Ondergetekende (huurder) verklaart onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

Huurder verklaart over een geldig rijbewijs te beschikken en dat hij / zij bevoegd is het desbetreffende voertuig te besturen.

Zundapphuren maakt gebruik van camera’s . De beelden kunnen als bewijs gebruikt worden. Jeugdige bestuurders kunnen verplicht gesteld worden onder begeleiding de tour te rijden . Onervaren rijders mogen op een brommer met automatische transmissie rijden of op een handgeschakelde brommer waarbij eerst gekeken wordt of het voertuig wordt beheerst. Alleen ervaren brommerrijders of degene met motor rijbewijs mogen op voetgeschakelde brommers rijden. Dit is een bepaling van de WA verzekering . Kijk hier voor meer info over dit onderwerp. Kan er iemand achterop?  Dat is in bijna alle gevallen nee. De remmen zijn hier niet op berekend en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. In hele speciale gevallen is er een uitzondering mogelijk , bel voor informatie.

Er kan alvorens tot verhuur over te gaan een zekerheidstelling worden gevraagd. Een borgsom ter grootte van de vervangingswaarde van de brommer . Of een deel hiervan, dit ter beoordeling van verhuurder . Deze borgsom wordt gebruikt als zekerheid wanneer huurder door eigen schuld een ongeval veroorzaakt en bij diefstal of vervreemding. Deze borg is voor het afdekken van het eigen risico voor de hele groep. Alle brommers zijn W.A verzekerd.

Huurder zal de aanwijzingen van de leiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route. Het is niet toegestaan tijdens de rit onderling te ruilen van een brommer met automatische transmissie  naar een schakelbrommer.

Voor en tijdens de zundapp tour wordt er geen alcoholische drank genuttigd, bij overtreding wordt de toer terstond afgebroken en wordt het voertuig ingenomen. Er zal geen restitutie plaatsvinden . Het is niet van belang of het wettelijke promillage wordt overschreden, Zundapphuren gaat voor 0% ! Deze bepalingen zijn ook van kracht wanneer aanwijzingen en / of bepalingen als hier omschreven niet worden opgevolgd .
De huurder is en blijft gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor de brommer en eventuele navigatie waarmee gestart wordt. Het is mede hierdoor niet raadzaam te wisselen van brommer tijdens de toer. Voor het starten van de toer wordt een foto gemaakt. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, voor zover niet door de verzekering gedekt, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde zundapp, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde zundapps is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering evenals een eenzijdig ongeval . De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.

Al onze brommers hebben als brandstof 1:50 castrol mengsmering. Schade aan de motor als gevolg van het tanken van benzine zonder mengsmering wordt op de huurder verhaald en zal ongeveer 300,- bedragen. Zelf tanken is niet nodig omdat alle brandstof bij de huurprijs inbegrepen is.

Bij diefstal van de brommer en/of navigatie tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde.

Klassieke brommers kunnen olie en benzine spetteren, houdt hier rekening mee met uw kledingkeuze. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan kleding . Dit geldt tevens voor schade aan andere persoonlijke goederen (zoals mobiele telefoons, camera’s enz).
Eventuele boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde zundapps aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
De trottoirbanden op en af te rijden, oneigenlijk gebruik zoals off road rijden, competitief gedrag , het hinderen en storen van overige weggebruikers.

Deelname aan onze activiteiten is altijd geheel op eigen risico. Zundapphuren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geldt voor alle activiteiten, zowel die door zundapphuren.nl georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld en welke op locaties van derden plaatsvinden. In een situatie van overmacht (b.v. slecht weer) behouden wij ons het recht voor in overleg met de huurder het programma te wijzigen en/of te onderbreken. In dit geval kan kosteloos op een andere datum het arrangement worden overgedaan.