Zundapphuren.nl

op de brommer door de polder

HUURVOORWAARDEN
Op deze pagina vind je onze huurvoorwaarden, waar je voor moet tekenen voordat je met één van onze brommers op pad gaat. Wij hebben ze hier alvast voor je neergezet, zodat je ze al even kan doornemen.ALGEMEEN

Onder verhuurder wordt verstaan: InterRental  (Zundapphuren.nl)

Onder huurder wordt verstaan: de ondertekenaar van deze voorwaarden.

Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.AANSPRAKELIJKHEID

De huurder is aansprakelijk voor de schade in geval van diefstal van het gehuurde, alsmede voor alle verwijtbare schade toegebracht en/of ontstaan tijdens de huurperiode van het gehuurde. Huurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door materiaalgebrek van het gehuurde indien dit materiële gebrek kan worden toegerekend aan verhuurder.

Schade ontstaan zoals hierboven omschreven wordt middels een factuur gericht aan huurder kenbaar gemaakt en dient binnen 30 dagen overgemaakt te worden aan verhuurder.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen van huurder tijdens de huurperiode zoals kleding, mobiele telefoons, camera's e.d.

LET OP! KLASSIEKE BROMMERS KUNNEN OLIE OF BENZINE SPETTEREN, HOUDT HIER REKENING MEE BIJ DE KLEDINGKEUZE!


VERZEKERING

Al onze brommers zijn WA verzekerd. Dit betekent dat schade aan derden, toegebracht met gehuurde, verzekerd is. Alle overige schade is niet verzekerd en zal, indien verwijtbaar aan huurder, voor rekening van huurder zijn, zoals omschreven in 'AANSPRAKELIJKHEID'.


RIJBEWIJS

Voor al onze gehuurde brommers is een geldig rijbewijs nodig, zijnde een geldig rijbewijs A of B, dan wel een bromfietscertificaat AM. Verhuurder zal voor aanvang van de verhuurtermijn alle rijbewijzen controleren. Indien huurder geen geldig rijbewijs kan overleggen zal de huur niet ingaan en de vooraf overeengekomen overeenkomst zal worden ontbonden.

Onze verzekering stelt tevens als voorwaarde dat huurder geen ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd heeft gehad in de afgelopen 5 jaar. Door ondertekening van deze huurvoorwaarden verklaart huurder dat dit niet het geval is (geweest).


GEBRUIK

Huurder zal als een goed gebruiker omgaan met het gehuurde en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal tevens rekening houden met de oldtimerstatus van het gehuurde en daar als zodanig naar handelen.

De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd het gehuurde in te nemen en de huur voortijdig te beëindigen bij misbruik van het gehuurde of bij onbekwaamheid van huurder om het gehuurde veilig te besturen, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Het is tevens verboden om iemand achterop het gehuurde mee te nemen. De brommers zijn hierop niet berekend. 

Het is verboden om trottoirbanden op- of af te rijden, het gehuurde oneigenlijk te gebruiken zoals off-road rijden, competitief gedrag of het hinderen en/of storen van andere weggebruikers.

Het is verboden tijdens de tour de brommers onderling te wisselen tussen automatische brommer en schakelbrommer.

Tijdens de tour tanken is niet toegestaan en niet noodzakelijk. Brandstof is bij de prijs van het arrangement inbegrepen en verhuurder zorgt dat er voldoende brandstof in het gehuurde aanwezig is.


ONDERVERHUUR

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


DIEFSTAL

Bij diefstal tijdens de huurperiode wordt de volledige vervangingswaarde bij huurder in rekening gebracht, zijnde  € 5000,00 voor een Zundapp of Kreidler en € 2000,00 voor een PUCH MAXI.


VERKEERSREGELS EN ALCOHOL

Huurder wordt geacht de geldende verkeersregels en de geldende plaatselijke politieverordening in acht te nemen. Het is verboden om voorafgaand of tijdens de huurperiode alcohol te nuttigen, ongeacht de wettelijk toegestane hoeveelheid. Zundapphuren.nl gaat voor 0%! Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regel de huurperiode niet in te laten gaan of te onderbreken. Het gehuurde object is bij gebruik van alcohol ook niet verzekerd!

Boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.


DEELNAME AAN ONZE ACTIVIEITEN

Deelname aan onze activiteiten is altijd geheel op eigen risico. Zundapphuren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geldt voor alle activiteiten, zowel die door zundapphuren.nl georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld en welke op locaties van derden plaatsvinden. In een situatie van overmacht (b.v. slecht weer) behouden wij ons het recht voor in overleg met de huurder het programma te wijzigen en/of te onderbreken. In dit geval kan kosteloos op een andere datum het arrangement worden overgedaan.

RESTITUTIE HUURBEDRAG

In geval van het afbreken van de tour, of het afnemen door de verhuurder van het gehuurde door oorzaken zoals omschreven in deze voorwaarden, zal er geen restitutie van het verschuldigde huurbedrag plaatsvinden. In geval dat het gehuurde eerder wordt teruggebracht dan de afgesproken tijd geldt de volle vooraf afgesproken huurprijs. Bij overschrijden van de afgesproken tijd wordt er € 10,00 per uur per brommer in rekening gebracht.